ЕНЕРГИЙНО ПРАВО, ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА

Нашите консултации в тази правна област обхващат например:

 • Консултации в областта на националното и европейското енергийно право (електрически ток, газ, нефт)
 • Консултации в областта на възобновяемите енергии и еко ток
 • Въвеждане на европейските правни норми в националното енергийно право
 • Характерното за секторите оформяне на договорите, включително EFET и ISDA-стандартите
 • Търговия с енергия и емисии, СО2, CCS, енергийна ефективност
 • Изграждане на електроцентрали и инсталации, рафинерии, проекти
 • Структуриране на начинанията, финансиране на проекти, изпълнение на сделките
 • Право на помощи и конкурентно право
 • Регулаторно право
 • Водене на производства пред редовните съдилища, включително арбитражни производства
 • Представителство пред националните и международните регулаторни органи (включително колективни производства и производства при злоупотреби), административен съд, конституционен съд и Европейската комисия и Съда на Европейските общности
 • Консултации относно правното съответствие и Дю дилиджънс
 • Консултации в характерните за сектора инсталационно-, строително- и екологично правни интереси

За контакти: