Картелно и монополно право

Консултираме клиентите си по всички въпроси на картелното и монополно право.

Представляваме клиентите си във всички производства по защита на конкуренцията както и при процедурата за осигуряване на временна защита.


За контакти: