Обществени поръчки

Ние консултираме и представляваме

  • Възложителите в процеса на подготвянето и провеждането на обществените поръчките както и
  • Кандидатите и изпълнителите във всички фази na възлагането, в това число пред административните и съдебните органи.


За контакти: